طنزكدۀ كتابگذار اعظم
آنجا که بود دغدغه شان نان و کباب * دیوانه بود هر که برد نام کتاب

شوخی با اشعار حافظ (1)

"تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول"           و آخر بسوخت جانم، شهریه را چو دادم!

"ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست"          سکه‌هایش چو بدادم، طلب خانه بکرد!

"عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش"          که دلم بهر کتک‌های زنم تنگ شده!

"به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم"      بیا و بگو که ز وایبر چه طرف بربستم؟!

"خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت"       باید که روم دکتر و خالَم به درآرم!

"اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول"              کلید خانه باشدم از برای خروج و دخول!

"زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم"                    گشت ارشاد بیاید بکَند بنیادم!

"مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم"      مگر کُخ داری ای جانم که آزارم دهی هر دم؟!

"از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام"     گویا فرنگ رفته‌ام اکنون و سرخوشم!

"با صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست"     و اندر آنجا با غزل، یک گوشه خلوت می‌کنم!

"رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از حافظ"      که بنده دکترای این دو فن از کشور چینم!

"زان پیشتر که عالم فانی شود خراب"              بردار پول مرا بیار، مایۀ عذاب!

"نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مهرو ببین"          حال من چیزی بگفتم، چشم خود درویش کن!

دست در دست صبا، گوش به فرمان عسل       "اینچنین با همه درساخته‌ای یعنی چه!"

"به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم"       دماغت را بکش آن ور، نوکش را وَرنه می‌چینم!

"سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد"            بی‌خبر بود که یاران همه کیهان خوانند!

"سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد"            گفتمش جام تو بشکست در اسباب‌کشی!

"سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد"           گفتمش جام تو پیش حسن(1) آقاست کنون!

"سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد"          چونکه می‌گشت و نمی‌یافت مدارا می‌کرد!

"گر خاطر شریفت رنجیده شد حافظ"               عذرم پذیر و پندار اشعار ناشنیده!

 

.........................................................................................................................

(1) رئیس جمهور محترمارسال در تاريخ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 توسط کتـــابگذار اعظـــــم

پیج رنک

دانلود آهنگ